Nyktalgia - Peisithanatos [2008]


Band: Nyktalgia
Album: Peisithanatos
Year: 2008
Country: Germany
Genre: Depressive Suicide Black Metal
Lyrical Themes: Night, Pain, Suicide
Playlist:
1. Nyktalgia
2. Nekrolog
3. Peisithanatos
4. Pavor Nocturnus

DOWNLOAD